Vyberte stranu
 • abnormálny oneskorený vývin, ktorý sa prejavuje pred dovŕšením 3. roku života,
 • sú prítomné abnormality vo všetkých troch oblastiach psychopatológie: vo vzájomnej sociálnej interakciikomunikácii a v obmedzenom, stereotypne sa opakujúcom správaní,
 • býva prítomná škála nešpecifických odchýlok ako sú rôzne fóbiestravovacie ťažkostiporuchy spánkuafektívne a agresívne prejavy zamerané proti sebe,
 •  4x častejšia u chlapcov ako u dievčat

Kvalitatívne narušenie recipročnej sociálnej interakcie zahŕňa problémy v oblasti:

 • porozumenia a používania rôznych foriem neverbálneho správania,
 • neschopnosť pochopiť emócie druhých ľudí a primerane na ne reagovať,
 • neschopnosť adekvátneho vyjadrenia svojich emócií,
 • neschopnosť zdieľať  pozornosť, zážitky a skúsenosti,
 • neschopnosť správať sa primerane v rozličných spoločenských situáciách.

Dieťa s autizmom má problém so zaradením sa do spoločnosti a vytváraním vzájomných vzťahov. Vyhýba sa kontaktu s inými ľuďmi, alebo sú mu tieto kontakty ľahostajné, najmä kontakty iných detí- rovesníkov. 

Kvalitatívne narušenie komunikačnej schopnosti sa prejavuje vo verbálnej i neverbálnej oblasti:

 • vývin reči býva spravidla oneskorený a narušený,
 • reč sa nemusí vôbec vyvinúť, pričom absentuje snaha kompenzovať rečový deficit gestami či mimikou,
 • ak je reč vyvinutá, býva charakterizovaná problémami v nadväzovaní a udržiavaní rozhovoru.

U detí, ktoré sú schopné verbálne komunikovať sa môžu vyskytnúť prejavy typické pre autizmus:

 • echolálie – bezprostredné, alebo oneskorené,
 • neologizmy,
 • narušená pragmatická rovina reči.

V oblasti neverbálnej komunikácie môžeme pozorovať deficit v gestikulácii.

Poškodenie imaginatívnej činnostia jej nahradenie úzkym repertoárom stereotypných činnosti znamená, že dieťa:

 • nie je schopné hrať sa s predmetmi alebo hračkami imaginatívne (ani s inými deťmi či dospelými),
 • pri hre je potláčaná funkcionálnosť na úkor detailu,
 • má sklony zameriavať sa na nepodstatné alebo triviálne veci, napr. na náušnice, nie na človeka, ktorý ich nosí, alebo, na koleso namiesto celého vláčika (hračky),
 • má obmedzený rámec imaginatívnych aktivít, väčšinou okopírovaných a zaoberá sa len nimi,
 • chýba mu zmysel aktivít, ktorých podstatou je zaoberanie sa so slovami (napr. spoločenský rozhovor, literatúry, najmä beletrie, či slovných hračiek).

Charakteristické sú aj stereotypné pohyby (točenie sa na mieste, točenie predmetov, či kývanie hlavou, rukami a žmolivé pohyby prstami).

Vyskytujú sa prejavy, ktoré majú charakter nutkavého správania alebo rituálov.

Pre dieťa je typická fascinácia, pod ktorou sa rozumie mimoriadne zaujatie autistických detí niektorými špecifickými zmyslovými podnetmi, napr. pozorovanie kvapkajúcej vody, blikania neónových svetiel a podobne.

Na spoznávanie predmetov využívajú pery, ktorými predmety ohmatávajú a tiež ich ovoniavajú. 

Protikladom sú nezvyčajné, až extrémne vyjadrené strachové reakcie na niektoré podnety, napr. na zvuk vysávača, alebo na krik detí.

(zdroj: https://zdravoteka.sk/choroby/autizmus/)